Linux Web Hosting


  LINUX-1 LINUX-2 LINUX-3 LINUX-4 LINUX-5 LINUX-6 LINUX-7
               
Disc Space 50 MB 100 MB 200 MB 500 MB 1 GB 2 GB 5 GB
Data Transfer 5 GB 10 GB 20 GB 50 GB 100 GB 200 GB 500 GB
PHP Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
MySQL Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
E-mail 10 20 50 100 200 300 500
Webmail Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
FTP Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Sub Domain 5 10 20 30 40 50 100
Control Panel Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
               
Price Tk. 700/= Tk. 1,100/= Tk. 2,000/= Tk. 4,000/= Tk. 6,000/= Tk. 9,000/= Tk. 15,000/=